INFIINTARE ONG NOU

marți, 20 septembrie 2016

Grupul de Acţiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret : Proiectul de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri) ! ”

Grupul de Acţiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret : Proiectul de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri) ! ”: Asociația Semănătorul Tismana – A.S.T., Proiectul  de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)”    Obiectivul general al proiectului de t...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

GHIDUL INFIINTARII UNUI ONG

GHIDUL INFIINTARII UNUI ONG


I. Rezervarea denumirii

Primul pas in infiintarea unei organizatii non-profit este obtinerea dovezii ca denumirea

aleasa de voi este conforma cu legea, ca nu a fost rezervata de altcineva si ca nu exista

coincidenta de nume cu alt ONG-uri. Dovada disponibilitatii denumirii se obtine de la

Ministerul Justistiei, Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG, strada Apolodor nr.

17, sector 5, telefon/fax: (021)312.40.23, email relatiipublice@just.ro; persoane de contact:

Ana Mihaila - director sau Paula Popa - consilier juridic.

Platiti taxa de 5 lei noi la Trezoreria sectorului sau orasului in care locuiti, in contul

Ministerului Justitiei. Pentru adresele trezoreriilor de sector din Bucuresti, clic aici.

La registratura Ministerului Justitiei (camera I parter) depuneti cererea-tip la care anexati

dovada platii taxei (chitanta). Programul Registraturii este luni-vineri 9-12, 13-15.30.

Daca nu sunteti din Bucuresti, trimiteti prin posta cererea si dovada platii taxei.

Puteti redacta singuri cererea, in forma de mai jos (cf. Anexei la OMJ 954/2000), sau puteti

completa formularul disponibil la registratura Ministerului Justitiei.

_

CERERE

Pentru acordarea disponibilitătii denumirii

1. Solicitantul:

- Numele/Denumirea .....................................................

- Domiciliul/Sediul ....................................................

2. Categoria de persoană juridică fără scop patrimonial (asociaţie, fundaţie, federaţie)

pentru care se solicită verificarea ...............

3. Denumirea a cărei verificare se solicită ............................

4. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000

5. Tariful achitat ........... lei, conform [nr. chitanta] .............

6. Data

7. Semnătura solicitantului

_

Dovada se ridica de la camera 6 parter, dupa programul: luni-vineri 10-12, marti si joi:

10-12 si 14-16, sau se primeste prin posta, cu scrisoare recomandata, la alegere.

Termen: 4-5 zile lucratoare de la data depunerii cererii in cazul in care ridicati cererea

personal, sau 10 zile lucratoare, daca optati pentru raspunsul prin posta.

Costuri: 5 lei noi, reprezentind taxa de verificare a disponibilitatii denumirii.

Valabilitate: 3 luni de la data emiterii.

Observatii:

Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor

şi institutiilor publice, cf. Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea OG nr. 26/2000 cu

privire la Asociatii si Fundatii (vezi cap. XIV, "Legislatie utila" in ghid).

Dovada se poate prelungi, in caz de nevoie; in aceasta situatie trebuie sa faceti

cererea de prelungire cel tarziu in ziua expirarii dovezii initiale.

_

II. Intocmirea actului constitutiv si a statutului

Actul constitutiv si statutul se incheie in forma autentificata de notar sau atestata de un

avocat, in mai multe exemplare (preferabil, cate 5-6 din fiecare).

Sfat: Trimiteti (prin posta electronica) sau dati notarului/avocatului propunerea voastra

pentru aceste acte, pentru a le citi si eventual a face observatii pe marginea lor, cu cateva

zile inainte de data la care v-ati propus autentificarea.

Costuri: Intre 200 si 400 lei noi, in functie de notar si de numarul exemplarelor

autentificate.

Durata: In functie de cat de repede puteti alcatui actele.

Sfat: Daca oricand pe parcursul procedurii de dobandire a personalitatii juridice sau

ulterior mai aveti nevoie de exemplare autentificate, mergeti cu o fotocopie a actului la

acelasi notar la care ati facut autentificarea initiala si puteti rezolva pe loc autentificarea.

II. 1. Actul constitutiv

Actul constitutiv consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Asociatiei si

desemneaza organele de conducere. Actul trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii

absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, lin. 2, din Legea 246/2005 (vezi cap. XIV,

"Legislatie utila" in prezentul ghid).

Iata mai jos un model de act constitutiv (absolut orientativ! In afara mentiunilor obligatorii,

restul ramane la latitudinea fondatorilor) cu cateva adnotari ale noastre:

_

ACT CONSTITUTIV

al ASOCIATIEI __________________

A) ASOCIATIA _________________ este persoana juridica de drept privat cu scop

nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri

fondatori sunt:

1.XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria

_______nr. _______________, domiciliat în ______________________________.

2.XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria

_______nr. _______________, domiciliat în ______________________________.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria

_______nr. _______________, domiciliat în

______________________________.

B) Denumirea asociatiei este Asociatia _______________, denumire rezervata prin

dovada disponibilitatii denumirii cu numarul _________ din ____________ eliberata de

catre Ministerul Justitiei - Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.

C) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze si au ca scop propus [Obs.: scrieti scopul asa

cum apare in Statut].

D) Sediul Asociatiei ____________________________ este în

________________________________________.

E) Durata de functionare a Asociatiei _________________ este pe termen nedeterminat.

F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei __________________ este format din

activul initial al Asociatiei, alcatuit din aportul în bani al asociatilor, de câte ____________

lei fiecare asociat, în valoare totala de __________________ lei.

G) Componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale

asociatiei:

Consiliul Director:

1.XXXXXXXXXXXXXXXX - presedinte;

2.XXXXXXXXXXXXXXXX - vicepresedinte;

3.XXXXXXXXXXXXXXXX – vicepresedinte [Obs.: sau secretar general];

Cenzor:

XXXXXXXXXXXXX, contabil autorizat conform [Obs.: numarul autorizatiei, al

carnetului eliberate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati], cetatean

român, posesor al cartii de identitate ______________, eliberata de____________ la

data de ____________, cod numeric personal ______________, domiciliat în

___________________________________.

_

H) Persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobîndire a personalitatii

juridice:

1.________________ sau

2.________________.

MEMBRII FONDATORI:

[nume si semnaturi]

_____________________

_

II. 2. Statutul

Statutul defineste scopul si obiectivele Asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile

membrilor etc. si trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile

prevazute la art. 6, lin. 3, din Legea 246/2005 (vezi cap. XIV, "Legislatie utila" in

prezentul ghid).

Iata mai jos un model de statut (si acesta, doar cu scop orientativ!):

_

STATUTUL

ASOCIATIEI __________________

ART. 1 Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut, Asociatia

_________________.

ART. 2 Asociatia __________________ este persoana juridica de drept privat cu scop

nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri

fondatori sunt:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria

_______nr. _______________, domiciliat în

______________________________.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria

_______nr. _______________, domiciliat în

______________________________.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria

_______nr. _______________, domiciliat în ______________________________.

ART. 3. Asociatia ___________________ este persoana juridica româna de drept

privat, avînd denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul

__________ din __________ eliberata de catre ____________________.

ART. 4. Asociatia _________________ este o asociatie non-guvernamentala, nonprofit,

independenta, cu beneficiu public.

ART. 5 Durata si sediul.

Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul în

___________________________.

ART. 6. Asociatia poate deschide filiale si în alte localitati sau judete din tara sau

strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra în

uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate,

pentru îndeplinirea scopului propus.

ART. 7. Scopul.

Membrii Asociatiei _______________________ doresc sa se asocieze în scopul

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________ [Obs.: scrieti aici cat mai detaliat scopul ONG-ului, de exemplu:

promovarii si apararii drepturilor si libertatilor omului, în principal a libertatii constiintei si a

dreptului la libera exprimare, etc.]

ART. 8 Activitati.

Pentru realizarea scopului declarat, asociatia îsi propune realizarea urmatoarelor

activitati:________________________________________________________________

[Obs.: scrieti cat mai detaliat ce va propuneti sa intreprindeti, iata cateva exemple:

_

a) Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri,

programe informatice si alte materiale informative.

b) Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice,

precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a

opiniei publice, potrivit legii.

c) Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, în domeniile

respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum si în alte domenii de

interes general ce privesc viata publica.

d) Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice

din tara si strainatate.

e) Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii.

f) Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.]

ART. 9 Membrii.

Asociatia este compusa din:

a)Membri;

b)Membri de onoare (fara drept de vot);

c)Colaboratori voluntari;

d)Personal angajat, potrivit Legislatiei muncii;

Poate deveni membru al Asociatiei __________________ orice persoana care

depune o adeziune scrisa în acest sens. Calitatea de membru se dobîndeste prin

aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor

care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au

avut o activitate deosebita în domeniile de interes ale Asociatiei.

Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director, la propunerea a cel

putin doi membri ai asociatiei.

ART. 10 Drepturile si obligatiile membrilor.

Membrii Asociatiei ___________________ au urmatoarele drepturi si obligatii:

- Sa participe la activitatile organizate de Asociatie,

- Sa faca propuneri în Adunarea generala;

- Sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere;

- Sa respecte prevederile Statutului si hotarârile organelor de conducere.

- Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei.

- Sa nu întreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei.

- Sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul

Director.

ART. 11 Structura.

Organul de conducere al Asociatiei ____________________ este Adunarea generala,

alcatuita din totalitatea asociatilor.

Organul executiv al Asociatiei ___________________ este Consiliul Director.

Organul de control al Asociatiei ___________________ este cenzorul Asociatiei.

Organul de reprezentare a Asociatiei _________________ este reprezentat de

Presedinte si de cei doi Vicepresedinti (sau de Presedinte, Vicepresedinte si Secretar

general).

ART. 12 Adunarea generala.

Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei.

Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei.

ART. 13 Sedintele Adunarii generale.

_

Adunarea generala se întruneste o data pe an în sedinta ordinara, si în sedinte

extraordinare ori de cîte ori este nevoie. Adunarea generala este legal constituita în

prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei.

ART. 14 Convocarea Adunarii generale.

Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin

1/3 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamîna înaintea întrunirii, prin înstiintari

scrise sau telefonice.

Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel

putin 1/2 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamîna înaintea întrunirii prin înstiintari

scrise sau telefonice.

ART. 15 Atributiile Adunarii generale.

Adunarea generala are urmatoarele atributii:

a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui;

d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;

e) înfiintarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa

lichidare;

Hotarârile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru

având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, presedintele Asociatiei decide.

ART. 16 Consiliul director.

Consiliul director este organul executiv al Asociatiei _________________ si este

compus dintr-un numar impar de membri, minimum trei si maximum sapte.

Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia în relatiile cu tertii.

ART. 17 Sedintele Consiliului director.

Consiliul director se întruneste în sedinta ordinara o data pe luna, si în sedinte

extraordinare ori de cîte ori este necesar.

ART. 18 Atributiile Consiliului director.

Consiliul director asigura punerea în executare a hotarîrilor Adunarii generale.

În exercitarea competentei sale, Consiliul director:

a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de

venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si

proiectul programelor asociatiei;

b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;

d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea

celui în cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie.

e) poate împuternici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de

membru al asociatiei, pentru a încheia acte juridice în numele si pe seama asociatiei sau

pentru a îndeplini orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea

Generala.

f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei.

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

ART. 19 Activitatea de control.

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a

asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de Adunarea generala. Daca este nevoie,

_

Adunarea generala poate hotarî înfiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei

membri, care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. Din comisia de cenzori

trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil.

ART. 20 Presedintele.

Presedintele Asociatiei __________________ are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Asociatia în relatiile cu tertii.

b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei.

c) conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala.

d) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

În lipsa Presedintelui asociatiei, vicepresedintii exercita atributiile acestuia.

ART. 21 Patrimoniul.

Patrimoniul initial al Asociatiei ___________________ este de ______ lei, constituit

prin depozit bancar.

Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:

a) cotizatii, donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la

bugetele locale, sponsorizari, mosteniri;

b) activitati economice proprii în masura în care acestea sînt în concordanta cu scopul

asociatiei.

c) înfiintarea de societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile

acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se

folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

d) alte venituri prevazute de lege.

ART. 22 Modificarea statutului.

Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii

generale. Prezentul Statut redactat în limba româna, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat

în Adunarea Generala de constituire si intra în vigoare la data înregistrarii sale în

Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria _____________________.

ART. 23 Dizolvare.

Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. În caz

de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei intra în patrimoniul unei alte asociatii sau

fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala.

MEMBRII FONDATORI:

[nume si semnaturi]

_____________________

_____________________

_

III. Sediul

Legea prevede necesitatea existentei unui sediu (social) pentru asociatie. Stim cu totii cat

este de greu sa obtii un sediu cu o chirie rezonabila pentru o persoana juridica, mai ales in

Bucuresti; daca nu aveti o alta solutie, puteti stabili drept sediu locuinta unuia dintre

membrii fondatori (cu conditia sa fie in proprietatea acestuia). Ulterior, in functie de

obiectul de activitate, veti putea cauta un alt sediu, in care sa va puteti desfasura activitatea.

E de la sine inteles ca daca doriti, spre exemplu, infiintarea unui club pentru promovarea

sportului, va ajunge o simpla locuinta ca sediu, insa va trebui sa gasiti o sala de sport unde

sa desfasurati activitatea propriu-zisa.

Proprietarul imobilului/apartamentului stabilit ca sediu autentifica la notariat o declaratie

prin care pune la dispozitie spatiul respectiv ca sediu pentru asociatie.

Iata un model de astfel de declaratie:

_

S-a cerut autentificarea prezentului inscris

DECLARATIE

Subsemnatul …………………………….., domiciliat in

……………………………………………., nascut la data de ………………………., posesor

al cartii de identitate seria ………………… eliberata de ………………….. la data de

………………………,

Declar pe propria raspundere ca sunt de acord ca in apartamentul proprietate personala

pe care il detin la adresa: …………………………………………………………………….., sa

functioneze sediul asociatiei non-profit ……………………...

[localitate, data]……………… semnatura,

_

Costuri: 25-40 lei, functie de notar.

Termen: pe loc.

Observatii:

Este posibil ca Judecatoria sa va solicite in plus un Contract de imprumut de

folosinta, numit si Contract de Comodat. Acesta NU este necesar sa fie autentificat

(este un act sub semnatura privata). Puteti descarca un model pentru astfel de act de

la linkul de mai sus.

Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de

inchiriere, in copie autentificata, si bineinteles de acordul proprietarului. In cazul

imobilelor aflate sub ipoteca, se cere acceptul oficial al bancii creditoare.

Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc,

vila), se mai cer urmatoarele:

-Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu

semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Asociatiei in apartamentul

respectiv).

-Acordul Asociatiei de Proprietari. Acordul se da pe un formular tip, care este pus

la dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari. Adresati-va

administratorului imobilului.

Unele instante nu cer dovada acordului vecinilor sau/si asociatiei de proprietari pe

motiv ca acele dispozitii sunt prevazute expres numai in cazul legislatiei privind

agentii economici, nu si in cea privind ONG-urile, sau/si pe motiv ca prevederile

Legii Locuintei nu sunt aplicabile, daca asociatia declara ca nu va desfasura

activitate la sediu si ca sediul declarat ramane in continuare locuinta si deci nu se

produce "schimbarea destinatiei" care ar necesita, conform Legii Locuintei, acordul

Asociatiei de Proprietari.

_

IV. Constituirea patrimoniului

Va trebui acum sa constituiti patrimoniul initial minim necesar infiintarii ONG-ului.

Acesta se constituie prin depozit bancar si are, pentru o asociatie non-profit, un cuantum

egal cu 1 salariu minim brut pe economie (in acest moment, 500 lei noi).

Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara sub forma de

"patrimoniu initial". Trebuie sa completati un formular, sa anexati o copie xerox dupa actul

constitutiv autentificat si sa achitati o taxa de deschidere de cont, in valoare de circa 10 lei

noi. Veti primi un extras de cont doveditor.

Sfat: Nu toate bancile accepta depunere de patrimoniu initial pentru ONG-uri. Interesati-va

mai intai printr-un telefon.

Banii ramin blocati la banca pina la obtinerea hotaririi de infiintare, cind veti putea

transfera banii intr-un cont bancar propriu-zis.

Daca doriti, puteti constitui patrimoniul initial din sume mai mari fata de minimul prevazut

de lege, fie din bani, fie din bani si bunuri mobile/imobile, lucru care va fi mentionat in

Statut.

_

V. Cazierul fiscal

Fondatorii (asociatii) trebuie sa obtina si sa depuna la Judecatorie, impreuna cu celelalte

acte, si cazierul fiscal personal.

Obligativitatea prezentarii acestuia este mentionata de OG nr. 75/2001 privind organizarea

si functionarea cazierului fiscal, cu modificarile ulterioare, care, la art. 8. aliniatul 1,

prevede ca:

"Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:[...]

b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor,

de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora; [...]"

Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice

de care apartine domiciliul fiecaruia dintre solicitanti.

Ajutor: Nu stiti unde se afla sediul AFP din raza domiciliului vostru?

Costuri: 5 lei. Taxa de urgenta este de 100 lei.

Termen: In Bucuresti cazierul fiscal se elibereaza pe loc – in circa 1 ora (deci, nu isi are

sensul notiunea de “taxa de urgenta”). Nu stim care este situatia in afara Capitalei...

Valabilitate: Cazierul Fiscal are valabilitate doar 15 zile de la data eliberarii!

_

VI. Depunerea dosarului de inscriere; dobandirea si

prezentarea in fata instantei

Puneti intr-un dosar:

actele de la cap. I-V (actul constitutiv; statutul; actele doveditoare ale sediului si

patrimoniului initial; dovada disponibilitatii denumirii eliberate de Ministerul

Justitiei; cazierul fiscal al asociatilor);

o cerere adresata presedintelui Judecatoriei pe raza careia se afla sediul, in care

solicitati “acordarea personalitatii juridice si inscrierea Asociatiei……. in registrul

persoanelor juridice fara scop patrimonial”;

un timbru judiciar de 1 leu.

Achitati o taxa de timbru (~20 lei noi) la un oficiu CEC sau la Administratia Finantelor

Publice pe raza careia se afla Judecatoria. Adaugati chitanta la dosar.

Dosarul se depune la Judecatoria pe raza careia se afla sediul.

Sfat: Mai ales daca sunteti la primul ONG infiintat, mergeti cu dosarul la judecatorul de

serviciu, pentru verificare, inainte de depunere. Vedeti ce vi se spune, daca dosarul este

complet, sau ce mai trebuie adus.

La depunerea dosarului, veti primi un numar de inregistrare; apoi, in maxim 2 zile puteti

afla de la http://portal.just.ro/, sectiunea “Portalul instantelor de judecata” de pe siteul

Ministerului de resort, data la care sa va prezentati in fata instantei si numarul completului

de judecata.

Incercati sa nu lipsiti din sala la termen. In mod normal, judecarea actiunii se poate face si

in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, sau daca

apreciaza ca dosarul este incomplet, e bine sa fiti de fata ca sa grabiti rezolvarea

deficientelor. Altfel va trebui sa asteptati comunicarea prin posta si se pierde timp pretios,

daca va grabiti.

Sfat: Pentru cei care nu au mai fost intr-o sala de tribunal: trebuie sa fiti prezenti in holul

Judecatoriei in dimineata zilei anuntate, la 8.30, cu un act de identitate. Verificati la avizier

numarul completului de judecata care analizeaza dosarul si numarul de ordine al acestuia

din urma. Mergeti in sala si fiti atent la grefier, care striga dosarele in ordinea numerelor de

pe lista de zi. In momentul in care va auziti strigati, spuneti "prezent" si iesiti din banca.

Veti fi intrebati ce anume solicitati si veti spune: "solicitam admiterea actiunii si acordarea

personalitatii juridice a Asociatiei.......... conform cu cererea depusa la dosar".

Sfat: Daca sunteti spre coada listei la avizierul completului, va va veni randul abia in jurul

orelor 11-12. In acest caz, iesiti la o plimbare; atmosfera salilor de tribunal nu face bine

decat celor obisnuiti cu ea. Aveti grija totusi sa nu “pierdeti randul”.

_

Sfat: La inceputul sedintei de judecata, presedintele completului va intreba care sunt

dosarele a caror judecare se amana. Daca, din diferite motive, vreti sa amanati analizarea

dosarului, veti spune numarul de ordine din acea zi (cel scris la avizier).

Daca dosarul este complet, hotararea va fi "in pronuntare" (in mod normal va fi

favorabila). Veti primi prin posta, la sediu, constand intr-o copie a incheierii judecatoresti

de inscriere a asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Daca sunteti nerabdatori, puteti sa aflati decizia si de la http://portal.just.ro/, insa trebuie sa

asteptati comunicarea oficiala pentru a merge mai departe.

Observatie: Hotararea este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare.

_

VII. Eliberarea copiei de pe sentinta civila si inscrierea in

Registrul asociatiilor si fundatiilor

La maxim 2 saptamani (acesta e termenul de transcriere in registrul Judecatoriei) dupa

pronuntare, depuneti la Judecatorie o cerere pentru eliberarea Sentintei civile (incheierea

judecatoreasca pronuntata in sedinta publica de judecator) si a Certificatului de inscriere

in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei. Inscrierea in Registru se

face din oficiu de catre instanta, odata ce sentinta ramane irevocabila.

Certificatul de inscriere, incheierea judecatoreasca si Statutul sunt cele mai importante acte

ale organizatiei si dovedesc existenta persoanei juridice pe care tocmai ati infiintat-o.

Cereti la grefa Judecatoriei eliberarea unui numar de copii autentificate dupa Sentinta

civila si dupa Certificatul de inscriere.

Sfat: E bine sa cereti 4-5 copii din fiecare.

Termen: Depinde de cat de aglomerate sunt dactilografele Judecatoriei...

Cost: Circa 2 lei noi/exemplar. Taxa se plateste fie la CEC, fie la Judecatorie.

_

VIII. Certificatul de inregistrare fiscala

Pentru a putea desfasura orice operatiuni financiare aveti nevoie de un Certificat de

Inregistrare Fiscala, numit popular si Cod Fiscal.

La Administratia Finantelor Publice de care apartine locatia in care aveti sediul, depuneti

un dosar cuprinzand: Statut, Act constitutiv, incheierea judecatoreasca, Certificatul de

inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (toate in copie), timbru fiscal 3 lei noi,

doua formulare "cod 010" (pe care vi le da inspectorul fiscal) completate.

Termen: Eliberarea Codului Fiscal (act autentic) se face in maxim 10 zile.

Observatie: organizatiile non-profit nu primesc si numar de inregistrare in Registrul

Comertului, asa cum au societatile comerciale.

_

IX. Stampila si imprimate cu regim special

Certificarea actelor emise in numele organizatiei se face prin semnatura persoanelor

autorizate si parafarea cu o stampila.

La comandarea stampilei trebuie sa prezentati o copie de pe Codul Fiscal si o copie a

actului vostru de identitate.

Costuri si termen de realizare: 70-150 lei noi/2 buc, in circa 24 ore, dupa buzunar si

firma.

Sfat: faceti minim 2 stampile, una de birou si una de buzunar (de fapt, ideal ar fi sa faceti

una si pentru contabil, deci 3...)

Apoi, ar trebui sa va comandati chitantier si, daca aveti de gand sa desfasurati activitati

comerciale (in limitele permise de legislatia ONG-urilor, desigur), facturier.

Observatie: Imprimatele sunt personalizate si in ele se mentioneaza de obicei si numarul

contului bancar; deci, aceasta ultima etapa trebuie parcursa abia dupa cea de la pct.

urmator, adica deschiderea contului bancar.

_

X. Deschiderea contului bancar

Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti-va cont la orice banca va convine,

eventual chiar la banca unde ati depus patrimoniul, pentru simplificarea procedurilor.

Vi se va cere Statutul si Actul Constitutiv, incheierea judecatoareasca, Certificatul de

Inregistrare Fiscala, in original sau copie legalizata (care vi se inapoiaza) si inca in cate o

copie xerox (care se retine). Nu uitati sa aveti la voi stampila.

Vi se va cere cate un specimen de semnatura de la fiecare din cei pe care ii desemnati

pentru a efectua operatiuni bancare (dintre asociati, evident); asadar, aveti grija sa fie

prezenti si acestia, daca este cazul.

Termen: pe loc.

Costuri: Circa 20 lei, functie de banca.

Dupa ce contul este deschis, transferati prin ordin de plata banii din patrimoniul initial

depusi in consemn. Banii se deblocheaza astfel si se pot utiliza pentru nevoile curente.

Sunteti inca in viata si ati ajuns la capatul unui drum lung, nu foarte simplu

de parcurs. Felicitari!

Ghidurile Altermedia va mai pot fi de folos si pentru alte scopuri, asa ca nu

ezitati sa le verificati pe toate. Succes, si scrieti-ne cum va merge!

Ghidul nu s-a terminat. Mergeti mai departe!

_

XI. Cateva sfaturi posibil utile

· Cheltuielile totale insumeaza circa 800-1000 lei noi (din care cheltuielile cu

patrimoniul se recupereaza). Costurile mentionate sunt orientative; ele sunt supuse

unor fluctuatii determinate de piata serviciilor notariale sau de modificarea

cuantumului taxelor catre buget.

· Tineti legatura cu grefierul de la judecatorie; poate fi de mare folos si va poate

sprijini in demers. Un buchet de flori face minuni. Personalul din justitie este

suprasolicitat si adesea nervos. Daca sunteti repezit, nu raspundeti la fel; n-aveti

decat de pierdut.

· Recomandam ca toate cheltuielile facute (taxe, stampila, autentificari etc.) sa se

faca pe numele organizatiei in curs de constituire, ca sa poata fi incluse ca si

cheltuieli ale asociatiei. In caz contrar, se cheama ca ati platit din buzunarul vostru.

· Inarmati-va cu rabdare. Sistemul juridic este birocratizat si adesea absurd; multe

lucruri n-au nici o logica. Sa aveti mereu in minte ca ceea ce solicitati este bazat pe

un drept al vostru, un drept constitutional: libera asociere.

· Dupa finalizarea intregii proceduri, cautati pe siteul Ministerului Justitiei, mai exact

aici, numarul de inregistrare al organizatiei in Registrul National ONG, diferit de

numarul din Registrului Asociatiilor si Fundatiilor de la Judecatorie. Actualizarea

pe site se face bilunar. Acest numar va va fi util pentru referinte viitoare, dar puteti

lucra si fara el.

Alte informatii utile: www.aid-ong.ro/faq.php

_

XII. Raspunsuri la cateva intrebari frecvente

1. Este obligatorie dobandirea personalitatii juridice pentru ca o ONG sa existe?

Conform cu art. 5, alin. 2 din OG nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare, in temeiul

dreptului constitutional la asociere prevazut de art. 40 al Constitutiei Romaniei, persoanele

fizice se pot asocia si fara a constitui o persoana juridica, "atunci când realizarea

scopului propus permite aceasta". Insa asocierea fara personalitate juridica nu poate

beneficia de fonduri (donatii, sponsorizari) si nu poate desfasura activitati de autofinantare.

2. Pot primi un sediu pentru organizatie, de la Primaria orasului?

Teoretic da, insa nu va puneti prea mari sperante. Nu exista o prevedere legala care sa

impuna o asemenea obligatie autoritatilor locale, ci doar recomandarea de "punerea la

dispozitie, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii". Pentru

amanunte vedeti cap. VII din Legea nr. 246/2005 (vezi cap. XIV, “Legislatie utila” din

ghid).

Daca ati reusit sa faceti rost de un astfel de sediu, in ce priveste cuantumul chiriei, acesta

ramane sa fie decis de consiliul local.

3. Vreau sa stabilesc sediul social in apartamentul meu/al parintilor mei/al unor

prieteni, dar acesta este ipotecat bancii.

Pare cea mai la indemana rezolvare, insa daca apartamentul este inca sub ipoteca, lucrurile

se complica. In aceasta situatie trebuie sa obtineti acordul bancii, care va poate refuza; daca

accepta totusi, contractul de comodat va trebui sa prevada o chirie care sa se plateasca tot

bancii... Nu apelati la aceasta solutie decat daca nu aveti alta.

4. Care este varsta minima pentru infiintarea unui ONG, pentru a face parte din

comitetul de conducere al unui ONG sau pentru a fi membru intr-un ONG?

Legea 246/2005 nu da nici un indiciu privind varsta minima pentru calitatea de membru

simplu, fondator sau membru in Consiliul Director, asadar se aplica prevederile generale

ale dreptului civil.

Intrucat aderarea la o organizatie non-profit poate implica responsabilitatea juridica, civila,

penala, este necesara existenta capacitatii de exercitiu a drepturilor civile, care apare o data

cu implinirea varstei de 14 ani. Asadar minorii sub 14 ani nu pot fi membri intr-un ONG si

nici fondatori de asociatii si fundatii; minorii intre 14 si 18 ani pot fi membri simpli sau

_

fondatori ai unor asociatii si fundatii numai cu acordul reprezentantilor lor legali (parinti,

tutore, etc.) care le dau acordul scris in acest sens.

Implinirea varstei de 18 ani atrage deplina capacitate de exercitiu si deci persoanele care au

18 ani impliniti isi pot exercita liber drepturile privind fondarea unui ONG, dreptul la

alegere (dreptul de vot) si dreptul de a fi ales. Interdictia exercitarii calitatii de membru

(simplu sau fondator) al unei asociatii/fundatii apare doar in cazul persoanelor peste 18 ani

care nu sunt titulare de drepturi subiective si obligatii civile (au interdictie judecatoreasca

de exercitare a unor drepturi in urma unei condamnari definitive).

In acelasi timp, minorii nu pot fi alesi in organe de conducere si control, nici numiti in

functii in care ar avea putere de decizie si raspunderi materiale cu implicatii juridice,

pentru ca nu au capacitate deplina de exercitiu si, deci, fara acordul reprezentantilor legali

nu pot semna, decide, etc. Eventual minorii de peste 16 ani ar putea avea functii / roluri de

raspundere comparabile cu cele ale unui salariat pentru ca legislatia le recunoaste de la 16

ani anumite drepturi de exercitiu in materie de incheiere de contracte de munca si alte

asemenea si, deci, prin asimilare, s-ar putea pune problema in mod similar si in ceea ce

priveste asocierea lor la o organizatie neguvernamentala. (aid-ong.ro)

5. Ce este cenzorul? Este obligatorie numirea unui cenzor al unei organizatii nonprofit?

Cenzorul controleaza din punct de vedere financiar activitatea oricarei persoane juridice. El

trebuie sa fie expert contabil, si, evident nu poate fi acelasi cu contabilul organizatiei. Este

obligatoriu sa numiti (si sa mentionati acest lucru in statut), un cenzor, doar

daca organizatia are mai mult de 15 asociati. Daca numarul asociatilor este mai mare de

100, trebuie numita o comisie de cenzori, dintre care cel putin unul sa fie contabil autorizat

sau expert contabil.

6. Nu cunoastem nici un cenzor, dar avem nevoie de unul.

Contactati CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania),

incercati prin rubricile de mica publicitate sau, pur si simplu, cereti recomandarea altor

organizatii.

7. Cu ce frecventa trebuie intocmit raportul cenzorului?

Raportul cenzorului este obligatoriu o data pe an si trebuie incheiat inaintea depunerii

bilantului anual.

8. Cenzorul trebuie obligatoriu sa fie platit pentru activitatea sa?

Nu, poate sa lucreze si benevol/voluntar. (www.aid-ong.ro)

_

9. Cum imi platesc contabilul? In cazul in care si cenzorul trebuie platit, cum se va face

plata?

Se vor incheia contracte de prestari servicii; intrebati-va contabilul, asta este treaba lui.

10. Ministerul Finantelor obliga organizatiile sa inscrie codul CAEN in formularul

anual de bilant. Unde pot incadra, in codul CAEN, activitatea asociatiei noastre?

In structura noului cod CAEN (CAEN Rev. 2, intrat in vigoare de la 01.01.2008), distinctia

dintre scop comercial sau necomercial (market si nonmarket) nu reprezinta un considerent.

Desi exista unele clase care in mod normal sunt nonmarket, pot exista altele câteva care

sunt de obicei efectuate atat de societati comerciale, cat si de ong-uri.

In functie de activitatea predominanta va puteti inscrie asociatia la urmatoarele pozitii (nu

exclusiv la acestea):

- 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant

- 8790 Activitati de asistenta sociala, cu cazare

- 8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare

- 9003 Activitati de creatie artistica

- 9319 Alte activitati sportive

- 9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale

- 9411 Activitati ale organizatiilor profesionale

- 9420/ Activitati ale sindicatelor salariatilor

- 9491/ Activitati ale organizatiilor religioase

- 9492/ Activitati ale organizatiilor politice

- 9499/ Alte activitati asociative n.c.a.

Puteti consulta noul cod CAEN la http://www.cod-caen.eu/

De obicei insa, aceasta este treaba contabilului/directorului economic si nu a asociatilor.

Oricum, contabilul trebuie sa citeasca si el Statutul/Actul constitutiv inainte de a semna

contractul de colaborare si va inscrie el codul CAEN pentru activitatea predominanta.

11. Cum putem modifica statutul organizatiei noastre?

a) Odata centralizate, propunerile de modificare a statutului sunt remise pentru

verificare unui notar public sau avocat (pentru ca sa nu aiba vreun viciu juridic).

b) Convocati, in conformitate cu prevederile statutului in vigoare, Adunarea Generala

(pentru cazul unei asociatii) sau reuniunea Consiliului Director (daca aveti o

fundatie), avand pe ordinea de zi modificarea statutului. Aveti grija sa trimiteti din

timp propunerile de modificare, spre a fi luate la cunostinta, tuturor participantilor.

c) Dupa desfasurarea sedintei si aprobarea noului statut, procesul-verbal de sedinta

trebuie semnat de catre participanti (in minim 3 exemplare). Mentionati in

procesul-verbal al Adunarii o persoana din conducere va fi imputernicita cu

_

derularea formalitatilor pentru modificarea statutului (altfel, va trebui ca toti

membrii conducerii sa mearga in persoana la notar pentru autentificarea actelor).

d) Mergeti la notar pentru autentificarea noului statut (minim 3 exemplare); tot atunci

se va autentifica si procesul-verbal al sedintei.

e) Platiti la trezorerie, in contul bugetului de stat, taxa de timbru. Pastrati o copie a

chitantei pentru contabilitate - originalul se depune la dosar la judecatorie.

f) Depuneti la Judecatoria pe raza careia se afla sediul un dosar care contine:

- statutul nou, autentificat (3 exemplare originale)

- procesul-verbal, autentificat, al sedintei in cadrul careia s-a aprobat

modificarea statutului (3 exemplare originale)

- chitanta doveditoare a platii taxei de timbru

- un timbr judiciar

- vechiul statut, copie

- sentinta judecatoreasca prin care fusese aprobat vechiul statut

- cerere-tip completata si semnata in fata judecatorului de serviciu de catre

persoana imputernicita prin procesul-verbal sa indeplineasca formalitatile

de modificare a statutului (luati formularul de la registratura judecatoriei).

Judecatorul de serviciu verifica si semneaza dosarul, cu care mergeti la

registratura, unde primiti un numar de inregistrare. Judecatoria se pronunta

in termen de 5 zile asupra cererii, fara citarea partilor.

a) Dupa circa 1-2 saptamani (atat dureaza transcrierea), se ridica de la Judecatorie

"incheierea civila" (sentinta judecatoreasca) si cate un exemplar din procesul-verbal

al sedintei si din noul statut.

12. Doresc ca realizez proiecte de sprijinire a societatii civile, avem ideile, dar nu suntem

in nici o organizatie pe care sa o reprezentam. Intrebarea mea este ce inseamna un grup

informal, cum se contituie el, care este reglemenatrea legala in acest domeniu si daca el

poate fi format in cadrul unei facultati?

“Grupul informal” se numeste asa tocmai pentru ca nu este alcatuit pe baza unor

reglementari stricte, legale, ci mai ales pe baza unor activitati si afinitati comune, printr-o

intelegere verbala - si aici aveti libertate deplina. Sigur ca il puteti forma si in facultate.

Insa, asa cum am scris si in ghidul nostru, sunt actiuni care nu se pot face decat intr-un

cadru institutional, asa ca va recomand sa luati in considerare si constituirea unui ONG.

_

XIII. Infiintarea Federatiilor - particularitati

Federatia este o persoana juridica non-profit alcatuita din cel putin doua asociatii sau

fundatii. Procedura dobandirii personalitatii juridice in cazul federatiilor are urmatoarele

particularitati (cf. Legii nr. 246/2005), fata de situatia constituirii unei asociatii:

1. Registrul in care se inscrie persoana juridica nou constituita se numeste Registrul

Federatiilor si se afla la grefa tribunalului la care se desfasoara procedura de

dobandire a personalitatii juridice.

2. Cererea de inscriere in Registrul federatiilor se solutioneaza de tribunalul judetean

in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Adica, spre exemplu,

daca sediul federatiei este in sectorul 5 Bucuresti, cererea de inscriere se depune la

Tribunalul Municipiului Bucuresti (si nu la Judecatoria sectorului 5, ca in cazul

unei asociatii).

Cum procedati la constituirea unei federatii

Dupa alcatuirea Statutului si Actului Constitutiv ale Federatiei, acestea vor fi transmise

spre consultare tuturor organizatiilor fondatoare. Asociatiile si fundatiile care constituie

Federatia vor tine adunari generale ale membrilor, in care vor aproba participarea

organizatiei pe care o reprezinta, la federatie, si vor aproba Statutul si Actul Constitutiv ale

acesteia. Procesele verbale astfel alcatuite vor fi depuse in original la dosarul de inscriere.

Iata un modl de astfel de proces-verbal:

_

Asociatia/Fundatia ______________________________

Sediul: ___________________

Nr. Inregistrare __/______

PROCES-VERBAL

al sedintei Adunarii Generale a

Asociatiei/Fundatiei ___________________________________________

Asociatia/Fundatia __________________________________, cu sediul in

_______________, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, la Grefa

Judecatoriei _____________________ sub nr. _____, intrunita in conformitate cu

dispozitiile statutare, in Adunare Generala, cu unanimitate de voturi, a hotarat:

1. Aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Federatiei

__________________________________ si participarea Asociatiei/Fundatiei

___________________________ la constituirea acesteia, in calitate de

membru al Federatiei;

2. numirea domnului/doamnei ___________________ ca reprezentant al

asociatiei in Adunarea Generala a Federatiei;

3. domnul/doamna ______________ este imputernicit[a] de Consiliul Director al

Asociatiei/Fundatiei ____________________________ sa dea procura

autentica domnului/doamnei _________________ pentru a autentifica Actul

Constitutiv si Statutul Federatiei si a efectua toate formalitatile necesare pentru

inregistrarea Federatiei in registrul special al Tribunalului competent.

Semnaturile membrilor,

_

In situatiile in care numarul organizatiilor constituente este mai mare, iar acestea au sediul

in localitati diferite, pentru a se evita deplasari inutile se delega, printr-o procura speciala,

reprezentarea la banca, la Tribunalul Judetean competent si oriunde va fi necesar pentru

inregistrarea Federatiei, unei singure persoane (de preferat, un reprezentant al uneia din

organizatiile fondatoare si care are domiciliul in localitatea in care se afla si sediul

federatiei).

Iata mai jos un model de procura:

_

S-a cerut autentificarea prezentului inscris

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul _________________________, domiciliat in

_____________________________________, identificat prin CI seria ___ nr.

___________, elib. de ___________ la data de _______________, CNP

___________________, in calitate de delegat al Adunarii Generale a Asociatiei/Fundatiei

_________________________, cu sediul in ______________, conform procesului-verbal

nr. _________, prin prezenta imputernicesc pe ___________________, domiciliat in

_____________________________________, identificat prin CI seria ____ nr.

___________, elib. de ___________ la data de _______________, CNP

___________________, sa reprezinte Asociatia/Fundatia in fata tuturor organelor

competente, a oricaror institutii de stat si particulare, persoane fizice sau juridice, in

legatura cu infiintarea Federatiei _____________________________________,

Asociatia/Fundatia noastra dobandind calitatea de membru fondator.

In acest sens, mandatarul nostru ne va reprezenta la Biroul Notarial Public ales pentru

semnarea Actului constitutiv si a Statutului Federatiei, la Banca, la Tribunalul Judetean

competent si oriunde va fi necesar pentru inregistrarea Federatiei.

Totodata, mandatarul nostru va putea face tot ce va socoti necesar, dupa imprejurari si

chiar nefiind prevazut aici, putand tine aceasta loc si de procura speciala in cazul in care

legea ar cere o asemenea procura, considerandu-se ca tot ceea ce va face este

imputernicit prin aceasta procura.

Mandatarul nostru va putea face orice fel de cereri, sesizari, memorii, va plati taxele de

orice natura si in general va putea face totul pentru a ne reprezenta cat mai complet in

fata tuturor organzelor fizice, juridice, administrative si judecatoresti de orice grad, pana la

completa solutionare, semnand in numele nostru si pentru noi oriunde trebuinta va cere,

semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prezentul mandat este gratuit si este valabil pana la revocare.

Redactata, dactilografiata si autentificata in trei exemplare la sediul Biroului Notarului

Public ___________________, astazi ________________.

MANDANT,

_

Procurile se autentifica si se trimit persoanei delegate, care va autentifica la notar, in

numele tuturor organizatiilor fondatoare, Statutul si Actul Constitutiv ale Federatiei,

urmand apoi procedura deja cunoscuta de la constituirea unei asociatii.

Nota importanta: Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria

personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

_

XIV. Legislatie utila

Intrucat textele legilor relevante sunt prea lungi pentru a fi reproduse aici fara a schimba

forma si rostul acestui ghid, va invitam ca pentru studierea acestor acte normative sa dati

clic pe legaturile de mai jos:

- OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii [doc] , cu urmatoarele modificari si

completari:

o L 246/2005 pentru aprobarea OG 26/2000 [doc]

_

_